Officialbeleid & Organisatiestructuur

In het Beleidsplan Waterkracht 2016 heeft de Algemene Ledenvergadering van de KNZB aangaande de officials strategische keuzes gemaakt met onder andere de focus op:
● het ontwikkelen van een loopbaanprofiel voor officials;
● inbedding van het loopbaanprofiel in het land (i.s.m. de regio’s);
● het binden van officials (eerder en langer actief);
● het stimuleren van doorontwikkeling naar nationaal en internationaal niveau;
● het opleiden tot official van actieve sporters in met name de leeftijdsgroep 18 – 25 jaar;
● de invoering van officiallicentie of begeleidingslicentie voor actieve sporters.

De KNZB wil hiermee realiseren:
- een jaarlijkse groei van 1% van het aantal officials ten opzicht van 2012; en
- een jaarlijkse groei van 2% van het officialcorps in de leeftijdsgroep 25 – 35 jaar.

De realisatie van de doelstellingen vindt plaats in nauwe samenwerking met de vijf regio’s die de KNZB kent en binnen de kaders van het statuut, het huishoudelijk reglement en de sportreglementen van de KNZB. In de statuten is bepaald, dat de regio’s zijn belast met het uitvoeren of doen uitvoeren van de door het Bondsbestuur aan de Regio gedelegeerde taken1. Het Huishoudelijk Reglement geeft aan, dat in aanvulling op de algemene uitvoerende taken het regiobestuur specifieke uitvoerende taken heeft op het gebeid van het opleiden van officials en het benoemen, bevorderen en afvoeren van officials2. De regio-officialcommissie adviseert het regiobestuur, conform de door het bondsbestuur gestelde richtlijnen. Die richtlijnen zijn opgesteld door de KNZB Taakgroep Officials en Reglementen Zwemmen (TORZ) en gepubliceerd in de nota Carrièregang Officials Wedstrijdzwemmen. Voor het openwaterzwemmen stelt de Taakgroep Open Water Zwemmen de richtlijnen op en publiceert die in het Open Water Boek.
omschreven3. Voor het wedstrijdzwemmen is dat het sportreglement D (art. 11 t/m 13).

Binnen de KNZB Regio Oost is ingesteld het commissariaat Wedstrijdzwemmen, dat, de naam suggereert het al, alle werkzaamheden verricht betreffende het wedstrijdzwemmen. De commissie zwemmen, zoals het commissariaat ook wel wordt genoemd, bestaat uit een Zwemcommissie, dat verantwoordelijk is voor organisatie van regiowedstrijden, en een Officialcommissie, dat op regioniveau het KNZB beleid uitvoert inzake de officials wedstrijdzwemmen. Het beleid dat door de bond op hoofdlijnen centraal is vastgesteld en is uitgewerkt door de al genoemde taakgroepen TORZ en TOWZ. Afgezien van enkele aan de regio’s overgelaten keuzemogelijkheden, heeft de Officialcommissie eigenlijk geen ruimte om er een eigen beleid op na te houden. De motivatie van de keuzes en de invulling en organisatie van de uitvoering van de opgedragen taken zou men met een beetje goede wil als eigen beleid kunnen bestempelen. Bijvoorbeeld de keuze voor wel of niet verplichten van een vooropleiding voor toelating tot de cursus J of 2 en de manier van selectie van nieuwe officials K en 1. Maar op de keper beschouwd is de Officialcommissie een uitvoeringsorgaan.

organisatiestructuur

Aan de ‘bovenkant’ van de official-organisatie staat ‘De Bond’, i.c. de Algemene Leden Vergadering KNZB als hoogste besluitvormend orgaan, het bondsbureau als staforgaan en de TORZ/TOWZ voor het opstellen van richtlijnen.

Belast met de uitvoering zijn de vijf KNZB Regio’s, elk met een eigen bestuur en een officialcommissie. In het Regioreglement4 is vastgelegd hoe de regio is georganiseerd en binnen welke kaders de opgedragen beleidsuitvoering moet worden uitgevoerd.

 

 

1 A22.1 Regio’s zijn binnen hun eigen Regiogrenzen belast met de uitvoering van het beleid van de KNZB. De KNZB delegeert daartoe een deel van haar taken aan de Regio’s.

2 B13.2 ... De taak van het regiobestuur omvat tevens: het opleiden van officials ten behoeve van alle zwemdisciplines en benoemen, bevorderen en afvoeren daarvan, één en ander op advies van een door het regiobestuur te benoemen regio-officialcommissie, conform de door het bondsbestuur gestelde richtlijnen.

3 B37.1 Het regiobestuur benoemt de officials wier bevoegdheden in het sportreglement zijn omschreven, …

 

4 Nog in ontwikkeling (juni 2014)

<vorige                                                 index                                                  volgende>