Opleiding W-official

De ScheidsrechtersCommissie van Regio Oost organiseert namens de WORO de W-officialcursus. Daartoe maakt de SCRO gebruik van de cursusopzet en het cursusmateriaal van de KNZB.

De SCRO heeft voor de verenigingen de onderstaande informatie in de vorm van een aantal richtlijnen opgesteld.

Voor wie:

Voor de wedstrijdfunctionarissen: Tijdwaarnemer, 30-secondenwaarnemer en secretaris dienen allen in het bezit te zijn van een geldige W-legitimatie.

Opzet cursus.

De cursusduur is 4 avonden van elk ca. 2 uur. Op de 4e avond wordt het schriftelijk examen gehouden. De cursist moet alle cursusavonden aanwezig zijn.
Dit examen bestaat uit 20 meerkeuzevragen en 10 open vragen. Daarnaast moet een wedstrijdformulier worden ingevuld.
Op de dag van het examen moet de cursist 16 jaar of ouder zijn.

Docent.

De docent is een scheidsrechter op Ya- of X-niveau en wordt in principe aangewezen door de SCRO. De vereniging kan zelf ook een docent voorstellen de cursus te geven. De SCRO moet goedkeuring geven aan deze docent, voordat de cursus start.

Aanmelden cursus.

In alle gevallen moet de cursus worden aangemeld via het e-mailadres:
De vereniging organiseert zelf:
De vereniging meldt via een contactpersoon de cursus aan bij het SCRO via bovengenoemd mailadres. Met opgave van de namen en geboortedatum van de deelnemers, locatie en data. Ook de naam van de eventueel voorgestelde docent moet worden vermeld.
Gaarne ook het telefoonnummer van de contactpersoon in de aanmelding vermelden.
Na de aanmelding zal iemand van de SCRO contact opnemen met de betreffende vereniging voor verdere informatie, het (eventueel) regelen van de docent, het cursusmateriaal etc.

De vereniging organiseert de cursus niet zelf.
De vereniging doet aan de SCRO het verzoek (via bovenstaand mailadres) om een cursus te organiseren.  Deze aanmelding moet gepaard gaan met voorkeursdag, locatie en de namen en geboortedatum van de kandidaten.

Gaarne ook het telefoonnummer van de contactpersoon in de aanmelding vermelden.

Overzicht aanmeldingen

Alle aanmeldingen voor W-cursussen worden per cursusplaats gepubliceerd in het weekbericht en op de website van Regio Oost.
Het doel daarvan is om ook andere verenigingen de gelegenheid te geven deelnemers op te geven.

Aantal deelnemers:

Het minimum aantal deelnemers per cursus is 10 personen. Het maximum is gesteld op 25 personen.

Tijdsplanning

In principe duurt het minimaal 10 weken na het indienen van een aanvraag voor een W-cursus, totdat een wedstrijdfunctionaris kan fungeren:
Aanvraag W-cursus en publicatie: 2 weken
Aanvraag en ontvangen cursusmateriaal: 3 weken
Cursusduur: 3 weken
Verwerken examenuitslag en maken legitimatiekaarten: 2 weken

Cursus- en examenmateriaal

Cursusmateriaal voor de deelnemers en docent wordt door de SCRO aangevraagd bij het bondsbureau en verzonden naar de docent. Het examenmateriaal zal verzonden worden naar de docent in een aparte enveloppe.
Het cursusmateriaal kan ook digitaal aangeleverd worden. De vereniging moet dan zelf zorgen voor voldoende kopieën.

Examen en uitslag

De docent neemt het examen af en verwerkt de examenuitslag. De SRO kan een tweede examinator naar het examen afvaardigen.
De docent moet de uitslag en de gemaakte examens van de cursisten sturen naar:
Gerard Berendsen
Westerstraat 20
7255 BP Hengelo (Gld)
Hij kijkt het examen nogmaals na. Zijn uitslag is in principe bindend. De communicatie hierover verloopt via SCRO.

W-official in Sportlink

De cursisten, die geslaagd zijn voor het examen, worden in Sportlink als W-official kenbaar gemaakt door een lid van de commissie CZ. Deze krijgt van de SCRO de lijst van de geslaagde cursisten.

De vereniging kan dat niet zelf toevoegen in Sportlink.     

Legitimatiekaarten/Digitale pas

De W-official moet een W-official-legitimatiekaart kunnen tonen.
Met de invoering van het DWF en de digitale pasfoto in Sportlink kan dat sinds september 2015 het eenvoudigst door de cursist als lid van de vereniging te voorzien van een pasfoto in SportlinkClub.
In het DWF wordt dan de betreffende W-official met pasfoto zichtbaar en dient dan als legitimatie. 
Zoals dat ook met de spelers gebeurt.
In die situatie hoeft er geen papieren legitimatiekaart meer te worden gemaakt.

Kan of mag de pasfoto niet in Sportlink worden geplaatst, dan moet van de betreffende geslaagde cursist een pasfoto worden opgestuurd naar:
Cor Hoogeveen
Woestijnweg 44
8172 CR Vaassen
Cor maakt de legitimatiekaart en stuurt deze weer terug. En voegt aan het lid in Sportlink de functie van W-official toe.
Uiteraard allemaal pas, als hij van de SCRO weet, dat de cursist geslaagd is.

Ongeldige cursus

Het is niet toegestaan om op een andere wijze binnen de Regio een cursus aan te melden of te organiseren! Het SCRO heeft het recht om in die gevallen de cursus en het examen als niet geldig te verklaren.

Kosten van de cursus.

De kosten bedragen vanaf € 15,-per cursus, indien de kosten van het cusrsumateriaal direct door de vereniging aan de KNZB worden betaald. De kosten zijn sterk afhankelijk van de gekozen opzet.  De werkelijke kosten zullen per cursus over de deelnemende verenigingen worden verdeeld.