Reglement

Voor een goed verloop van het seizoen en deelname aan de districtsploegen zijn de volgende regels van kracht:

  1. De coördinator districtsploegen nodigt de geselecteerde deelneemsters in de maanden juni/juli via de vereniging uit deel te nemen aan de districtsploegen;
  2. Deelname aan de districtsploegen is pas van kracht wanneer er door de ouder(s)/verzorger(s) ondertekend formulier is ontvangen/ingeleverd bij de coördinator districtsploegen;
  3. Indien de ouder(s)/verzorger(s) een ondertekend formulier heeft ingeleverd verplicht men zich de kosten te voldoen die voor de trainingen, het kampweekend en de internationale wedstrijd dienen te worden voldaan;
  4. De deelneemster is verplicht aan de door de Synchroonzwemcommissie Regio Oost georganiseerde trainingen en evenementen voor de districtsploegen deel te nemen;
  5. Als een deelneemster door omstandigheden een training niet kan bezoeken, is zij verplicht de kosten voor deze training bij de eerstvolgende training alsnog te voldoen;
  6. Indien deelneemster niet aan een training kan deelnemen dient zij zich van tevoren af te melden bij de coördinator districtsploegen;
  7. De deelneemster is verplicht de belangen van de districtsploegen te prefereren boven die van de eigen vereniging, m.a.w. de districtsploegen gaat voor de eigen vereniging;
  8. Selectie voor de te zwemmen solo, duet en groep vindt plaats door de train(st)er. Bij twijfel wordt hierover ruggespraak gehouden met de coördinator districtsploegen. Met wensen of inmenging van ouder(s)/verzorger(s) wordt absoluut geen rekening gehouden en niet getolereerd;
  9. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Synchroonzwemcommissie Regio Oost.